lunes, 14 de octubre de 2013

ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΤΕΘΗ

 Ἡμεῖν δὴ τὴν ὠφέλειαν διὰ τὸ εἰς λόγουςωμαϊστὶ ἰέναι πεπονθόσιν -  πολλὰ γὰρ μεμαθήκαμεν διαλεγόμενοὶ τε καὶ ταύτην τὴν φωνήν συχνῶς ἀσκοῦντες-  ἔδοξεν οὖν  τὸ αὐτὸν  ποιητέον εἶναι  Ἑλληνιστὶ ἡμῶν οὐδένος μὲν διδασκάλου ὄντος, πάντων δὲ συμμαθητῶν.  Διότι μέρος Ἑλληνικόν ἐν τοῖς τοῦ κύκλου  συλλόγοις ἔθεμεν ἵνα χρόνον τινὰ διατρίβοιμεν ἐλπίζοντες οὕτως εἴτε ποτὲ σοφώτεροι ἔσεσθαι  εἴτε συλλήψεσθαι κοινωνίαν τινὰ ἄνθρώπων Ἑλληνιζόντων , -ἧς εἴθε αὐτοὶ  μετέχοιμεν · - δὴ ἀεὶ  Ῥωμαϊστὶ γέγονεν   

sábado, 12 de octubre de 2013

DE LIBRO NUNCUPATO " LA EXTRAÑA ODISEA DE UN FILÓLOGO CLÁSICO"

 Descriptio vitae propriae quam scripsit Carolus Martínez Aguirre  in hoc libro lectu amoenissimo est quasi rediviva imago de ratione docendarum linguarum classicarum quae nunc apud nos vigent. Per multos annos  incubuit scriptor sedulo huic studio neque perfecto quidem currículo ita profecit in eo  ut liceret ei legere auctores classicos sine versionibus, quem ad modum fieri solet in linguis hodiernis nostrae aetatis, quod discipuli quidem sermonis Anglici post aliquot annos facilitate quadam legunt -non dico vertunt, quod non fit in Latina et Graeca (sine ratione viva). Multos magistros quasi obsortitus est qui docebant modo solito, nempe per grammaticam, priusquam sermo in universitatibus aut apud magistros agitaretur, ut hodie, de ratione communicativa adhibenda etiam in sermonibus antiquis. Eorum nonnulli tamen effecerunt ut linguas nostras Carolus in perpetuum amaret. Sed amor erat sine frugibus, nam  spe tanta deiectus iam philologus classicus creatus aegre tolerabat inscitiam suam, utriusque linguae. Haud immerito loquitur de Odyssea noster Carolus. Certe ut ille Ulysses qui per decennium erravit haud aliter frustra multos annos consumunt magistri nostri qui imperviis methodis utuntur. Multi nisi mutaverint rationem linguae discendae numquam advenient ad metam expetitam, scilicet callere linguam Latinam Graecamque. Carolus repperit bonam viam  qua perrexit iter suum ex libris Orbergianis, ex Vivario novo, breviter ex ratione communicativa. Ceterum etiam fuit ei Circulus noster exemplo vel modesto. Quod spectat ad sermonis paleograeci discendi via a Carolo propositam non mihi videtur adeo recta, sed obliqua  conari hanc discere per Graecum hodiernum. Forte via est apta eis qui sunt Graeci aut iam callent sermonem hodiernum. Sed peregrinis est hoc duplex labor. Mea quídam sententia oportet etiam hic sequi rationem communicativam per ipsam linguam quam discimus, non per linguam quam affiniissimam. Sed amotis his dissensiunculis de lingua Graeca inter multos grammaticos qui hunc librum legerunt constat se ipsos multa expertos esse similia quae Carolus narrat. Ideo valde placet hic liber praesertim magistris Latinis ac Graecis atque studiosis. Est operae pretium legere librum!


Liber est venalis in taberna libraría aurea, vulgo "librería aurea"
 http://www.libreriaaurea.com/La-extrana-Odisea-Confesiones-un-filologo-clasico-Martinez-Aguirre-Carlos-sc8122.html

jueves, 26 de septiembre de 2013

CIRCULUS LATINUS MATRITENSIS EST REDIVIVUS!

circulus-latinus-matritensis


Ecce nostri Circuli sessio quaedam optima. Singulis septimanis convenimus. Quamquam raro scribo in nostro chartaceo electronico  (Anglice blog), Circulus noster est redivivus! Quin etiam paucis in Circulis tam saepe conveniunt sodales. ego soleo vocare sodales ad sessionem ex elencho meo inscriptionum electronicarum, sed non nuntio sessiones nostras hic. Si vis accipere privatim litteras de sessionibus nostris, fac ut scribas commentarium ad nos ac dicas inscriptionem electronicam tuam (dirección de correo electrónico).


Delectat ac prodest exercere nostram linguam loquendo!

jueves, 12 de septiembre de 2013

APRENDER LATÍN EN LATÍN EN MADRID


 ¿Quieres aprender latín como si fuera una lengua viva con el fin de entender los clásicos en su versión original?
Esto es posible en una academia de Madrid: Latín vivo en Madrid
José María Sánchez, fundador del Circulus Latinus Matritensis, que, a decir de quienes lo conocemos, es uno de las personas que mejor habla latín en el mundo y que además es un magnífico pedagogo, se encargará de impartir las clases. Para mí, que soy el coordinador del Circulus, es un honor estar con él, como colaborador, en este proyecto.


Visne linguam Latinam discere tamquam vivam sic, ut locos classicos sine interpretationibus intellegere liceat? Hoc in ludo, sive academia privata Matritensi licet.
Iosephus Maria Sanctius, Circuli Latini Matritensis conditor, qui,  inter optimos Latinitatis cultores in toto terrarum orbe aestimatus, ab quibuslibet nostrum qui eum novimus, qui etiam optimus magister ex parte didascalica est, scholis praeerit. Quod ad me attinet, una cum eo partem in hoc instituto capere decori duco.